en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Bibliografia (wybór)

I Źródła
 • Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb. i oprac. H. Kapełuś, Warszawa 1968.
 • Bajki Warmii i Mazur, oprac. H. Kurowska, red. H. Koneczna, W. Pomianowska, Kraków 1956.
 • Baliński K., Powieści ludu spisane z podań, Warszawa 1842.
 • Barącz S., Bajki, fraszki, podania, przysłowia, pieśni na Rusi, Lwów 1886.
 • Bartmiński J., Kielak O., Niebrzegowska-Bartmińska S., Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2015.
 • Baśnie polskie, wyb. i oprac. T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1968
 • Baśń polska (w wyborze), Szkolna Biblioteczka na Wschodzie, red. Ł. Kurdybacha, Jerozolima 1944.
 • Bąk S., Teksty gwarowe z polskiego Śląska, Kraków 1939.
 • Cercha S., Baśnie ludowe zeb. we wsi Przebieczanach (w powiecie wielickim) przez..., „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1896, t. 1.
 • Chełchowski S., Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, Warszawa 1889.
 • Ciszewski S., Krakowiacy. Monografia etnograficzna, t. 1, Kraków 1894.
 • Ciszewski S., Lud rolniczo-górniczy z okolic Sławkowa w powiecie olkuskim opisał..., cz. II, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” , 1887, t. 11.
 • Dąbrowska S., Przypowiastki i bajki z Żabna, „Wisła” 1905, t. 19.
 • Dąbrowska S., Zagadki, zabawki wyrazowe i powiastki zebrane w Żabnie w powiecie krasnostawskim przez..., „Wisła” 1902, t. 16.
 • Dzikowski S., Klechdy polskie, Warszawa 1948.
 • Facecje z dawnej Polski z dawnych kronik, zeb., oprac. i przeł. T. Tyc, Poznań 1917.
 • Facecye polskie z roku 1624, oprac. A. Brückner, Kraków 1903.
 • Gesta Romanorum. Historie rzymskie, spolszczył P. Hertz, Warszawa 2001.
 • Gliński A.J., Bajarz polski. Baśnie, powieści i gawędy ludowe, Warszawa-Wilno 1928.
 • Gonet S., Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1900, t. 4.
 • Goszczyński S., Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 2005.
 • Jaworek P., Gwary na południe od Chrzanowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” 1920, t. 7.
 • Karłowicz J., Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie..., „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1887, t. 11; 1888, t. 12.
 • Kiermasz bajek, oprac. i wstęp S. Gębik, Warszawa 1962.
 • Knoop O., Podania i opowiadania z W. Ks. Poznańskiego, „Wisła” 1894, t. 8, 1895, t. 9.
 • Kolberg O., Dzieła wszystkie, Wrocław–Poznań 1961-2014.
 • Kosiński W., Materiały do etnografii górali beskidowych, cz. I, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1881, t. 5; 1883, t. 7.
 • Kozłowski K., Lud. Pieśni, podania baśnie, zwyczaje, przesądy ludu z Mazowsza czerskiego, Warszawa 1869.
 • Księga bajek polskich, t. 1, wyb. i oprac. H. Kapełuś, Warszawa 1988.
 • Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska Opolskiego, wyb. i oprac. D. Simonides, Warszawa 1977.
 • Kupiec J., Podróż w zaświaty. Powieści i baśnie śląskie, oprac. D. Simonides i J. Pośpiech, Warszawa 1975.
 • Kwaśniewski K., Podania dolnośląskie, Wrocław 2002.
 • Lorentz F., Slovinzische Texte, St. Petersburg 1905.
 • Lorentz F., Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 1-3, Kraków 1913-14, 1924.
 • Łęga W., Ziemia malborska. Kultura duchowa, Toruń 1933.
 • Ło czym babki i dziadki dawni gzubom powiadali. Zapis legend, pieśni i mowy Borowiaków cekcyńskich, red. J. Ragin-Szczęsna, R. Staniłko, B. Puchowski, Cekcyn 2005.
 • Magierowski L., Bajki (Z okolicy Jaćmierza), „Lud” 1902, t. 8.
 • Malinowski L., Bajki śląskie, wyb., oprac. E. Jaworska, pod red. H. Kapełuś, Warszawa 1973.
 • Malinowski L., Powieści ludu polskiego..., „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1901, t. 5.
 • Malinowski L., Powieści spiskie, oprac. i wyd. R. Zawiliński, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1903, t. 6.
 • Moszyński K., Obrzędy, wiara i powieści ludu z okolic Brzeżan, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1914, t. 13.
 • Nadmorski Dr [Łęgowski J.], Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe, Poznań 1892.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000.
 • Nitsch K., Wybór polskich tekstów gwarowych , Lwów 1929.
 • Nitsch K., Wybór polskich tekstów gwarowych , wyd. 2, Warszawa 1960.
 • Nowy kiermasz bajek, oprac. W. Gębik, Warszawa 1978.
 • Petrow A., Lud ziemi dobrzyńskiej, jego charakter, mowa, zwyczaje, obrzędy, pieśni, przysłowia, zagadki, cz. III, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1878, t. 2.
 • Piątkowska I., Z życia ludu wiejskiego z ziemi kaliskiej, „Wisła” 1889, t. 3.
 • Pleszczyński A., Bojarzy międzyrzeccy, Warszawa 1892.
 • Polaczek S., Wieś Rudawa. Lud, jego zwyczaje, obyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki i zagadki, Warszawa 1892.
 • Powiastki o zbójcach. Zebrane z pism różnych autorów, Chełmno [b.r.].
 • Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954.
 • Przerwa-Tetmajer K., Bajeczny świat Tatr, Warszawa [1906].
 • Ramułt S., Dodatek: Podania i powieści ludu kaszubskiego, [w:] tenże, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
 • Rumelówna A., Z mili kwadratowej obszaru, Warszawa 1914.
 • Saloni A., Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1903, t. 6.
 • Saloni A., Lud rzeszowski. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1908, t. 10.
 • Saloni A., Lud wiejski w okolicy Przeworska, „Wisła” 1898, t. 12.
 • Saloni A., Zaściankowa szlachta polska w Delejowie. Materyały etnograficzne zeb...., „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1914, t. 13.
 • Sędzicki F., Baśnie kaszubskie,Warszawa 1987.
 • Siarkowski W., Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc zebrał..., „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1878, t. 2.
 • Siemeński L., Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845.
 • Siewiński A., Bajki, legendy i opowiadanie ludowe zeb. w pow. sokalskim, „Lud” 1903, t. 9.
 • Siewiński A., Opowiadania ludu w powiecie sokalskim i buczackim, „Lud” 1906, t. 12.
 • Skarb w garncu. Humor ludowy Słowian Zachodnich, red. D. Simonides, Opole 1988.
 • Smólski G., Ze zbioru podań, opowieści i baśni kaszubskich, „Lud” 1902, t. 8:
 • Sokalski B., Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 1899.
 • Staniszewska Z., Wieś Studzianki. Zarys etnograficzny cd., „Wisła” 1902, t. 16.
 • Steffen A., Język polskiej Warmii, cz. 1, Kraków 1946.
 • Sto baśni ludowych, oprac. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1957.
 • Stopka A., Materiały do etnografii Podhala (Zakopane, Kościelisko, Poronin, Czarny Dunajec), „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1898, t. 3.
 • Świętek J., Borowa. Drobiazgi etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1904, t. 7.
 • Świętek J., Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię), Kraków 1913.
 • Toeppen M., Wierzenia mazurskie, przeł. E. Piltzówna, „Wisła” 1893, t. 7.
 • Tomaszewski A., Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków 1930.
 • Udziela S., Bajki i opowiadania ludu krakowskiego, „Lud” 1898, t. 4.
 • Udziela S., Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicyi opisał..., cz. III, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1892, t. 16.
 • Udziela S., Opowiadania ludowe ze Starego Sącza, „Wisła” 1894, t. 8; 1896, t. 10.
 • Udziela S., Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego po prawym brzegu Wisły „Wisła” 1898, t. 12.
 • Ulanowska S., Łotysze Inflant polskich a w szczególności gminy wielońskiej, powiatu rzeżyckiego. Obraz etnograficzny, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1895, t. 18.
 • Wasylewski S., Legendy i baśnie śląskie, Katowice 1947.
 • Wierzchowski Z., Baśni i powieści z puszczy sandomierskiej, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1892, t. 16.
 • Witanowski M.R., Lud wsi Stradomia pod Częstochową , „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1893, t. 17.
 • Witowt, Baśni z Kujaw borowych spisał..., „Wisła” 1903, nr 17.
 • Witowt, Baśni z powiatu radzyńskiego, „Wisła” 1903, nr 17.
 • Zawiliński R., Z powieści i pieśni górali beskidowych, Warszawa 1889, Bibl. „Wisły” , t. V:
 • Zborowski J., Drobne notatki z Podhala, Lwów 1932.
 • Zmorski R., Podania i baśnie ludu, Warszawa 1955.
II Opracowania
 • Aarne A., The Types of The Folktale, trans. by S. Thompson, “Folklore Fellows Communications” nr 184, Helsinki 1964.
 • Abramowska J., Polska bajka ezopowa, Poznań 1991.
 • Adamowski J., Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium etnolingwistyczne, Lublin 1999.
 • Adamowski J., Bartmiński J., Niebrzegowska S. Ptaki, zwierzęta i rośliny w relacjach gwarowych z okolic Biłgoraja, „Etnolingwistyka” 1995, t. 7.
 • Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. A Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2011.
 • Bartmiński J., Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
 • Bartmiński J., „Jaś koniki poił” . Uwagi o stylu erotyku ludowego. „Teksty” nr 2.
 • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
 • Bartmiński J., O języku folkloru, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
 • Baśń i dziecko, oprac. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978.
 • Benedyktowicz Z., Portrety „obcego” . Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.
 • Biegeleisen H., Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927. Bogocz I., Dzisiaj tam byłem, wczoraj wróciłem, czyli o czasie i przestrzeni w bajce, „Literatura Ludowa” 1993, nr 4 - 6.
 • Bracia Grimm i folklor narodów słowiańskich, pod red. J. Ślizińskiego i M. Czurak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989.
 • Burszta J., Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985.
 • Bystroń J. S., Megalomania narodowa, Warszawa 1995.
 • Bystroń J., Podania ludowe polskie spokrewnione z podaniami zbioru „Gesta Romanorum” , „Wisła” 1894, nr 8.
 • Cała A., Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 2005.
 • Ciszewski S., Powieści z tysiąca i jednej nocy w przeróbce ludu naszego, „Wisła” 1892, t. 6.
 • Czabanowska-Wróbel A., Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.
 • DeVries J., Die Märchen von klugen Rätsellösern, „Folklore Fellows Communications” nr 73, Helsinki 1928.
 • Dundes A., Ways of Studying Folklore, [w:] American Folklore, ed. by T.P. Coffin, Washington 1977.
 • Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Begründet von K. Ranke, Bd.3, Berlin–New York 1981.
 • Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska i W. Paprocka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
 • Folklor – sacrum – religia, red. J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtkowska, Lublin 1995.
 • Folklor w badaniach współczesnych, red. A. Mianecki, A. Osińska, L. Podziewska, Toruń 2005.
 • Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana profesor Dorocie Simonides, red. T. Smolińska, Opole 1999.
 • Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2002.
 • Gołębiowska-Suchorska A., Pająk w folklorze rosyjskim, „Acta Polono-Ruthenica” XII 2007.
 • Gołębiowska-Suchorska A., "Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje" O spójności ludowej wizji świata, Bydgoszcz 2011.
 • Gołębiowska-Suchorska A., Wesz – pasywny bohater bajek rosyjskich, [w:] Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej, red. A. Mianecki, V. Wróblewska, Toruń 2011.
 • Grochowski P., Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Grzywka K., Od lasu po góry, od domu po grób... Polska i niemiecka bajka ludowa ze zbiorów Oskara Kolberga i braci Grimm, Warszawa 2005.
 • Hajduk-Nijakowska J., Refleksje nad systematyką bajki polskiej Juliana Krzyżanowskiego, „Literatura Ludowa” 1977 nr 3.
 • Hernas Cz., W kalinowym lesie, t. 1, U źródeł folklorystyki polskiej, Warszawa 1965.
 • Honti J., Świat bajki, przeł. J.M. Kasjan, LL 1983, nr 1, s. 43-66.
 • Janów J., Źródła niektórych baśni ludowych w Polsce i na Rusi. Gesta Romanorum, Lwów 1928.
 • Kalniuk T., Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2014.
 • Kapełuś H., Z dziejów bajki ludowej w dawnej Polsce, [w:] Bajka ludowa w dawnej Polsce, wyb. i oprac. H. Kapełuś, Warszawa 1968.
 • Kasjan J.M., Polska zagadka ludowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1983.
 • Kasjan J.M., Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994.
 • Kosowska E., Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985.
 • Kowalski P., Współczesny folklor i folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych, Wrocław 1990.
 • Kruszewska-Michałowska T., „Różne historye” . Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Wrocław 1965.
 • Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich, t. 1-2, Warszawa 1960.
 • Krzyżanowski J., Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977.
 • Krzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław 1962-1963.
 • Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1-3, Kraków 1980.
 • Krzyżanowski J., W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980.
 • Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław 1976.
 • Literatura. Komparatystyka. Folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, red. M. Bokszczanin, S. Frybes, E. Jankowski, Warszawa 1968.
 • Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981.
 • Ługowska J., Obrazy diabła w różnych gatunkach opowieści ludowych, [w:] Diabeł w literaturze polskiej, red. T. Błażejewski, Łódź 1998.
 • Ługowska J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.
 • Mianecki A., Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. Kowalski, Wrocław 2011.
 • Mianecki A., Stworzenie świata w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010.
 • Między dawnymi a nowymi laty... Studia folklorystyczne, red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1970.
 • Mieletinski E.M., Ot mifa k litieraturie, Moskwa 2001.
 • Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, Warszawa 1967-1968.
 • Niebrzegowska-Bartmińska S., Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2008.
 • Niebrzegowska S., Polski sennik ludowy, Lublin 1996.
 • Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992.
 • Pełka L. J., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987.
 • Piasecki Z., Byli chłopcy, byli... Zbójnictwo karpackie – prawda historyczna, folklor i literatura piękna, Kraków 1973.
 • Propp W., Morfologia bajki, przeł. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 4.
 • Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954.
 • Ranke K., Rozważania o istocie i funkcji bajki, przeł. J.M. Kasjan, „Literatura Ludowa” 1997, nr 2.
 • Regionalizm–Regiony–Podhale, red. J.M. Roszkowski, Zakopane 1995.
 • Rzepnikowska I., Rosyjska i polska bajka magiczna (AT 480) w kontekście kultury ludowej, Toruń 2005.
 • Simonides D., Bery to nie tylko gruszki, czyli rzecz o humorze śląskim, Opole 1984.
 • Simonides D., Śląski horror. O diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach, Katowice 1984.
 • Simonides D., Współczesna śląska proza ludowa, Opole 1969.
 • Simonides D., Z historii najstarszych polskich bajek ludowych, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin 1999.
 • Sitniewska R., Rola ojca w procesie inicjacji dziecka na przykładzie wybranych wątków ludowej bajki magicznej, „Literatura Ludowa” , 2013, nr 4-5.
 • Słownik folkloru polskiego,red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.
 • Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie,red. J. Bartmiński, Lublin 1996.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos. Ziemia, woda, podziemie,red. J. Bartmiński, Lublin 1999.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 3. Meteorologia, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2012.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 4. Świat, światło, metale, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2012.
 • Smolińska T., Jo wóm trocha połosprawiom ... Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku, Opole 1986.
 • Smyk K., Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Universitas, Kraków 2009.
 • Społeczne funkcje folkloru, red. I. Opacki, Katowice 1985.
 • Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, red. K. Piątkowska, K. Piątkowski, Łódź 2002.
 • Studies in Folklore and Popular Religion, t. 1, ed. by Ü. Valk, Tartu 1996.
 • Sulima R., Literatura a dialog kultur, Warszawa 1982.
 • The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, vol. 1-3, ed. by Donald Haase, Printed in The United States of America 2008.
 • Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Organizacja grupy pierwotnej, przeł. M. Metelska, Warszawa 1976.
 • Thompson S, The Folktale, New York–Chicago–San Francisco 1946.
 • Turek K., Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, Katowice 1993.
 • Udziela S., O miastach zapadłych, kościołach, dzwonach i karczmach, „Lud” 1899, t. 5.
 • W świecie i pieśni. Studia folklorystyczne, red. R. Górski, J. Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Polskie zamówienie ludowe. Tekst i kontekst, Agencja DB, Starogard Gdański 2013.
 • Wachcińska [Zadurska] O., Samobójstwo w kulturze ludowej świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych, „Literatura Ludowa” 2013, nr 6.
 • Wężowicz-Ziółkowska D., Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku, Wrocław 1991.
 • Wilczyńska E., Magiczne właściwości wody żywej w funkcji napoju, „Literatura Ludowa” 2014, z. 1.
 • Wójcicka M., Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin 2014.
 • Wróblewska V., „Od potworów do znaków pustych” . Ludowe demony w polskiej literaturze dla dzieci, Toruń2014.
 • Wróblewska V., Czas i przestrzeń w ludowych bajkach magicznych o zakazanym pokoju (T 311), „Acta Universitatis Nicolai Copernici” , Filologia Polska XLV, Toruń 1995.
 • Wróblewska V., Magia słowa i magia milczenia w polskiej bajce ludowej, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 3.
 • Wróblewska V., Magiczny kęs, magiczny łyk czyli tabu żywieniowe w polskich bajkach ludowych, [w:] Ukąszenia, wirusy, memy... Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, A. Pisarek, Katowice, Katowice 2013.
 • Wróblewska V., Metatekstowość w magicznej bajce ludowej i w baśni literackiej, „Literatura Ludowa” 1998, nr 4/5.
 • Wróblewska V., O inności w ludowej bajce magicznej i w baśni literackiej, „Polonistyka” 2010, nr 4.
 • Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003.
 • Wróblewska V., Regionalna baśń literacka Warmii i Mazur, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” , Filologia Polska LVII, z. 354, Toruń 2002.
 • Wróblewska V., Starzec i anioł – o donatorach w bajkach ludowych, [w:] Anioł w literaturze i w kulturze, t. 2, red. J. Ługowska, Wrocław 2005.
 • Z zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne, red. R. Górecki i J. Krzyżanowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
 • Żabski T., Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993.
 • Zowczak M., Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.