en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Opracowania


nr autor tytuł artykułu adres bibliograficzny tekst artykułu
1. Grochowski Piotr Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata „Literatura Ludowa” 1999, nr 1, s. 3-18. (13,9 MB)
2. Kalniuk Tomasz Osobliwość pustelnictwa w świecie kultury ludowej „Literatura Ludowa” 2004, nr 1, s. 15-20. (0,5 MB)
3. Mianecki Adrian Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2011, s. 131–143. (10,4 MB)
4. Mianecki Adrian Kilka uwag o genologii podań wierzeniowych „Literatura Ludowa” 1999, nr 2, s. 51-72. (26,9 MB)
5. Mianecki Adrian Ludowe kosmogonie a problem religii Słowian zachodnich „Literatura Ludowa” 2002, nr 4/5, s. 21-29. (11,9 MB)
6. Mianecki Adrian O skarbach w wybranych podaniach ludowych [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2010, s. 61–71. (9,4 MB)
7. Mianecki Adrian Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych „Literatura Ludowa” 2002, nr 2, s. 3-25. (25,9 MB)
8. Mianecki Adrian Przekleństwo królów, plaga królestw – smok w wybranych opowieściach polskiego folkloru tradycyjnego [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2012, s. 477–494 (14,6 MB)
9. Sitniewska Roksana Obraz wszy w kulturze ludowej „Tekstura” 2013, nr 1(4), s. 9-16.
10. Sitniewska Roksana Rola ojca w procesie inicjacji dziecka na przykładzie wybranych wątków ludowej bajki magicznej „Literatura Ludowa” 2013, nr 4/5, s. 61-73. (7 MB)
11. Smyk Katarzyna Językowy obraz sosny w polszczyźnie ludowej „Literatura Ludowa” 2007, nr 1, s. 17-32. (14,6 MB)
12. Smyk Katarzyna Sakralne wymiary drogi [w:] Sacrum w krajobrazie, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” nr 17, sosnowiec 2012, s. 122-137.
13. Wilczyńska Elwira Symbolika pszczół i mrówek „Tekstura” 2013, nr 1 (4), s. 17-25.
14. Wróblewska Violetta Czas i przestrzeń w ludowych bajkach magicznych o Zakazanym Pokoju (T 311) „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska XLV, z. 289, Toruń 1995, s. 133-144. (0,4 MB)
15. Wróblewska Violetta Magia słowa i magia milczenia w polskiej bajce ludowej „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 3, s. 215-228. (0,1 MB)
16. Wróblewska Violetta Regionalna baśń literacka Warmii i Mazur „Acta Universitatis Nicolae Copernici”, Filologia Polska LVII, z. 354, Toruń 2002, s. 149-178. (0,7 MB)
17. Zadurska (Wachcińska) Olga Samobójstwo w kulturze ludowej w świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych „Literatura Ludowa” 2013, nr 6, s. 3–13. (6 MB)