en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

Wykaz skrótów

ATAarne A., S. Thompson, The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, “Folklor Fellows Communications” nr 184, Helsinki 1964 oraz oznaczenie typu wątku według tej systematyki
AUNCActa Universitatis Nicolai Copernici
DWKolberg O., Dzieła wszystkie, Wrocław 1961–
EP„Etnografia Polski”
KSWójcicki K.W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, 1837; 1974 (1837); 1981 (1937)
KRCiszewski S., Krakowiacy. Monografia etnograficzna, t. 1, Kraków 1894
LBFederowski M., Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej, t. 1, Kraków 1987; t. 2, Kraków 1902; t. 3, Kraków 1903
LL„Literatura Ludowa”
LNŚwiętek J., Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1983
Lud„Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego” (1895-)
Federowski M., Lud okolicy Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, Warszawa 1888–1889
MAAE„Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”
MPKJ„Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”
PBLKrzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław 1962-1963
PL„Pamiętnik Literacki”
PiOChełchowski S., Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, Warszawa 1889
PrzL„Przyjaciel Ludu”
PSL„Polska Sztuka Ludowa”
SBLSto baśni ludowych, oprac. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1957
SSiSLSłownik stereotypów i symboli ludowych, red. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 1996 i lata kolejne
STLorentz F., Slovinzische Texte, St. Petersburg 1905
Ttyp bajki w polskiej systematyce wątków; numer po T (np. T 311) wskazuje kolejność wątku w całym układzie, dalej następuje tytuł wątku (np. „Zakazany pokój“); zob. PBL
TPLorentz F., Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 1–2, Kraków 1913–1914; Teksty pomorskie (kaszubskie), z. 3, Kraków 1924
Wisła„Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”
ZarŚl„Zaranie Śląskie”
ZWAK„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”