en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
ilustracja il. Kacper Żelechowski, [w:] Antonina Domańska, Przy kominku. Opowieści fantastyczne dla młodzieży, Księgarnia D. E. Friedleina, Kraków 1911, s. 88/89.

O projekcie

Projekt poświęcony jest polskiej bajce ludowej – jej tra­dyc­jom, tema­tyce, formom, naj­po­pu­lar­niej­szym wątkom i motywom oraz naj­wa­żniej­szym badaczom i bajarzom. Jego celem jest stworzenie „Słownika polskiej bajki ludowej” zawierającego hasła składające się na syntetyczny obraz tradycyjnej polskiej bajki ludowej w ujęciu lite­ra­tu­ro­znawczym i kul­tu­ro­znawczym. Podstawę mate­ria­łową słownika stanowią publi­ko­wane i niepu­bli­ko­wane ludowe opowieści pocho­dzące głównie z XIX i XX wieku z różnych regionów Polski. Obecnie słownik występuje już w wersji papierowej ("Słownik polskiej bajki ludowej", t. 1-3, red. V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018), a jego wersja internetowa jest ciągle wzbogacana o nowe hasła i materiały. Projekt jest realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Kul­tu­ro­znaw­stwa.

Wersja papierowa słownika - zob.  strona Wydawnictwa Naukowego UMK w Toruniu

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4884/slownik-polskiej-bajki-ludowej-t-13

 

Słownik z Nagrodą "Literatury na Świecie" (2019)

https://www.facebook.com/groups/literaturanaswiecie/permalink/10156950439737968/

 

Laudacja zob. w "Literaturze na Świecie" 11-12/2019 , s. 350-351

 


Kontakt: bajka@umk.pl
Kierownik projektu badawczego:
Violetta Wróblewska - viola@umk.pl
Pracownia Badań nad Folklorem KK UMK - folk@umk.pl

 

Strona poś­wię­cona jest polskim bajkom ludowym. Zapra­szamy do śledzenia informacji o naszych kolejnych etapach pracy nad bajkowym słownikiem, o warsz­ta­tach, kon­fe­renc­jach, wykładach, a nade wszystko zachę­camy do lektury haseł oraz tekstów nie­pub­li­ko­wanych bajek ludowych pozy­ska­nych z kra­jowych muzeów etno­gra­ficznych – w Kolbu­szo­wej, Kra­ko­wie, Rze­szo­wie, Toru­niu, War­sza­wie, a także z archiwum Polskiego Towa­rzy­stwa Ludo­znaw­czego we Wroc­ławiu. Naszym muze­alnym part­nerom serdecznie dzięku­jemy!