en

Polska bajka ludowa

Słownik

red. Violetta Wróblewska

ilustracja il. Kacper Żelechowski, [w:] Antonina Domańska, Przy kominku. Opowieści fantastyczne dla młodzieży, Księgarnia D. E. Friedleina, Kraków 1911, s. 88/89.

O projekcie

Projekt poświęcony jest polskiej bajce ludowej – jej tra­dyc­jom, tema­tyce, formom, naj­po­pu­lar­niej­szym wątkom i motywom oraz naj­wa­żniej­szym badaczom i bajarzom. Jego celem jest stworzenie „Słownika polskiej bajki ludowej” zawierającego hasła składające się na syntetyczny obraz tradycyjnej polskiej bajki ludowej w ujęciu lite­ra­tu­ro­znawczym i kul­tu­ro­znawczym. Podstawę mate­ria­łową słownika stanowią publi­ko­wane i niepu­bli­ko­wane ludowe opowieści pocho­dzące głównie z XIX i XX wieku z różnych regionów Polski. Projekt jest realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Zakładzie Folklorystyki i Li­te­ra­tu­ry Po­pu­lar­nej, Katedra Kul­tu­ro­znaw­stwa (www.kul­tu­roznaw­stwo.umk.pl).


Kontakt: bajka@umk.pl
Kierownik projektu badawczego:
Violetta Wróblewska - viola@umk.pl
Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej KK UMK - folk@umk.pl

Inaugurujemy stronę poś­wię­coną polskim bajkom ludowym! Zapra­szamy do śledzenia informacji o naszych kolejnych etapach pracy nad bajkowym słownikiem, o warsz­ta­tach, kon­fe­renc­jach, wykładach, a nade wszystko zachę­camy do lektury haseł oraz tekstów nie­pub­li­ko­wanych bajek ludowych pozy­ska­nych z kra­jowych muzeów etno­gra­ficznych – w Kolbu­szo­wej, Kra­ko­wie, Rze­szo­wie, Toru­niu, War­sza­wie, a także z archiwum Polskiego Towa­rzy­stwa Ludo­znaw­czego we Wroc­ławiu. Naszym muze­alnym part­nerom serdecznie dzięku­jemy! Zapra­szamy!