en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1

Opracowania


nr autor tytuł artykułu adres bibliograficzny tekst artykułu
1. Drzeżdżon Roman Rak w pomorskiej literaturze ludowej [w:] Rak na wspak - motyw raka w kulturze i naturze. Materiały pokonferencyjne, Wejherowo 2018, s. 45-55 (3,1 MB)
2. Grochowski Piotr Przestrzeń i czas jako elementy baśniowej wizji świata „Literatura Ludowa” 1999, nr 1, s. 3-18. (13,9 MB)
3. Grochowski Piotr Two Stereotypes of the Beggar in polish Folk Tales [w:] Stereotipt w slawianskitie jezici, literaturi i kulturi, t. 2, Sofia 2019, s. 364-370. (4,6 MB)
4. Kalniuk Tomasz Osobliwość pustelnictwa w świecie kultury ludowej „Literatura Ludowa” 2004, nr 1, s. 15-20. (0,5 MB)
5. Kapusta Anna Chory. O chłopskim statusie twórczości „Pismo Folkowe” 2017, nr 5 (132), s. 36.
6. Kapusta Anna Diabeł gardzienicki: diabeł opowieści. Proces opowiadania jako figura dyskursu społecznego „Studia Humanistyczne AGH”, 2015, t. 14/1, s. 99-118.
7. Kapusta Anna Diabeł Gardzienicki. Pocztówka „Pismo Folkowe” 2017, nr 1-2 (128/129)., s. 31.
8. Kapusta Anna Krowa. Opowieść o lęku „Pismo Folkowe” 2019, nr 1-2 (140/141), s. 32.
9. Kapusta Anna Omeny. Znaki życia i śmierci „Pismo Folkowe” 2018, nr 6 (139), s. 31.
10. Kapusta Anna Pies wiejski. O sile niemocy „Pismo Folkowe” 2017., nr 4 (131)., s. 29.
11. Kapusta Anna Pocztówki terenowe. Olśnienia „Pismo Folkowe”, 2017, nr 1-2 (128/129), s. 30
12. Kapusta Anna Portfel dziedzica. O pogardzie i lęku „Pismo Folkowe” 2018, nr 3 (136)., s. 33.
13. Kapusta Anna Przeciw żywym trupom "Akant. Miesięcznik Literacki" 2018, nr 1.
14. Kapusta Anna Trupek. Przypadek czernichowski „Pismo Folkowe” 2018, nr 1-2(134/135)., s. 33
15. Kapusta Anna Utopiec Gardzienicki. Ślad „Pismo Folkowe” 2017, nr 3 (130)., s. 26
16. Kapusta Anna Wiejskie bicie. O przemocy „Pismo Folkowe” 2018, nr 5 (138)., s. 36.
17. Kapusta Anna Złowrogie O! „Pismo Folkowe” 2019, nr 3 (142), s. 29.
18. Kotlarska Izabela Opowiadanie zwizualizować pismem. O pracy Oskara Kolberga nad tekstami ludowy "Pamiętnik Literacki" 2018, z. 1, s. 185-198. (0,4 MB)
19. Kowal-Fuczyło Iryna Zatrzymać sie w zaczarowanym miejscu. Wspólne elementy w litewskiej, polskiej і ukraińskiej baśni ludowej "Twórczość Ludowa" 2003, nr 3, s. 21-22. (2,5 MB)
20. Kowal-Fuczyło Iryna Гріх і кара в польській народній казці [w:] Міфологія і фольклор, 2010, nr 1 (5), s. 20–34. (6,5 MB)
21. Kowal-Fuczyło Iryna Кто есть кто в польських народных сказках о сиротке (образы падчерицы и мачехи) [w:] Образ и текст: Сборник материалов науч. конф, Курск 2004, s. 171–186. (13,3 MB)
22. Kowal-Fuczyło Iryna Тіло як об’єкт покарання у чарівній казці (на прикладі польських народних казок) [w:] Тіло в текстах культур, Київ 2003, s. 191–195. (13,3 MB)
23. Mianecki Adrian Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2011, s. 131–143. (10,4 MB)
24. Mianecki Adrian Kilka uwag o genologii podań wierzeniowych „Literatura Ludowa” 1999, nr 2, s. 51-72. (26,9 MB)
25. Mianecki Adrian Ludowe kosmogonie a problem religii Słowian zachodnich „Literatura Ludowa” 2002, nr 4/5, s. 21-29. (11,9 MB)
26. Mianecki Adrian O skarbach w wybranych podaniach ludowych [w:] Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury, red. P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2010, s. 61–71. (9,4 MB)
27. Mianecki Adrian Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych „Literatura Ludowa” 2002, nr 2, s. 3-25. (25,9 MB)
28. Mianecki Adrian Przekleństwo królów, plaga królestw – smok w wybranych opowieściach polskiego folkloru tradycyjnego [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2012, s. 477–494 (14,6 MB)
29. Piotrowski Robert „Poetyka dysonansu” jako jedna z kategorii definiujących wyobrażenia o zaświatach w polskiej kulturze ludowej "Literatura Ludowa" 2017, nr 6, s. 27-38. (0,3 MB)
30. Piotrowski Robert Diabelscy muzykanci i tancerze w materiałach folklorystycznych i etnograficznych "Literatura Ludowa" 2017, nr 3, s. 3-12. (0,3 MB)
31. Piotrowski Robert Diabeł spętany. Motyw zniewolonego czarta w polskich przekazach folklorystycznych i etnograficznych "Literatura Ludowa" 2017, nr 4-5, s. 13-20. (0,2 MB)
32. Piotrowski Robert Lęk przed dysharmonią w polskiej kulturze ludowej w XIX i na początku XX wieku na przykładzie wierzeń o podmienionych dzieciach "Literatura Ludowa" 2018, nr 1, s. 39-48. (0,3 MB)
33. Piotrowski Robert Motyw ofiary w bajkach z wątkiem T 651 "Diabeł parobkiem" "Literatura Ludowa" 2019, nr 3, s. 33-46. (0,4 MB)
34. Piotrowski Robert Wyobrażenia o zaświatach demonicznych na przykładzie bajek o oszukanym diable "Przegląd Rusycystyczny" 2019, nr 1, s. 32-41.
35. Rozmysł Michał In Search of the Wise Old Man Archetype: Master Twardowski "Studia et Documenta Slavica" 2018, vol. 1-2, s. 69-76. (0,1 MB)
36. Rozmysł Michał Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii Lublin 2016 (0,8 MB)
37. Rozmysł Michał Romantyzm, ballady i czarownice [w:] Czarownice. Studia z kulturowej historii fenomenu, red. A. Anczyk, J. Doroszewska, K. M. Hess, Katowice 2017, s. 105-112. (0,7 MB)
38. Rozmysł Michał Uwagi o demonologii w "Podaniach i legendach polskich, ruskich i litewskich" Lucjana Siemieńskiego [w:] Przestrzeń kulturowa Słowian, t. 2, red. M. Sidor, Lublin 2013, s. 65-74. (12,7 MB)
39. Sitniewska Roksana Obraz wszy w kulturze ludowej „Tekstura” 2013, nr 1(4), s. 9-16.
40. Sitniewska Roksana Rola ojca w procesie inicjacji dziecka na przykładzie wybranych wątków ludowej bajki magicznej „Literatura Ludowa” 2013, nr 4/5, s. 61-73. (7 MB)
41. Smyk Katarzyna Językowy obraz sosny w polszczyźnie ludowej „Literatura Ludowa” 2007, nr 1, s. 17-32. (14,6 MB)
42. Smyk Katarzyna Sakralne wymiary drogi [w:] Sacrum w krajobrazie, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego” nr 17, sosnowiec 2012, s. 122-137.
43. Sotomska Ewa Mazurskie bajki, baśnie, legendy, podania, podania ludowe, ucieszne opowiadania - zestawienie bibliograficzne Niepublikowane (0,3 MB)
44. Wilczyńska Elwira Symbolika pszczół i mrówek „Tekstura” 2013, nr 1 (4), s. 17-25.
45. Wróblewska Violetta Bajka ludowa na Kujawach, wyb., oprac. Violetta Wróblewska Niepublikowane (1,3 MB)
46. Wróblewska Violetta Czas i przestrzeń w ludowych bajkach magicznych o Zakazanym Pokoju (T 311) „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Filologia Polska XLV, z. 289, Toruń 1995, s. 133-144. (0,4 MB)
47. Wróblewska Violetta Filmowe adaptacje baśni i bajek ludowych. Problemy przekładu intersemiotycznego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2019, nr 1, s. 9-29.
48. Wróblewska Violetta Ludowe bajki łotewskie w badaniach polskich folklorystów (rekonesans) "Bibliotekarz Podlaski" 2019, t. 45, nr 4, s. 137-152.
49. Wróblewska Violetta Magia słowa i magia milczenia w polskiej bajce ludowej „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2012, nr 3, s. 215-228. (0,1 MB)
50. Wróblewska Violetta Oblicza śmierci w polskiej bajce ludowej i w baśni literackiej [w:] Śmierć w literaturze dziecięcej, red. K. Slany, Warszawa 2018, s. 73-87 (0,1 MB)
51. Wróblewska Violetta Od bohatera mitycznego do bohatera bajkowego (na przykładzie opowieści ludowych) [w:] Mit, prawda, imaginacja, „Colloquia Anthropologica et Communicativa”, vol. 3, red. P. Kowalski, Acta Universitatis Wratislawiensis, no 3310, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 145-156. (1,3 MB)
52. Wróblewska Violetta Polskie i litewskie bajki ludowe w opracowaniu Lucjana Siemieńskiego oraz Jana Karłowicza "Bibliotekarz Podlaski" 2019, t. 43, nr 2, s. 209-233.
53. Wróblewska Violetta Postać żelaznego wilka w folklorze i literaturze polskiej [w:] Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, Wydawca grupakultura.pl, Katowice 2014, s. 171-193. (0,3 MB)
54. Wróblewska Violetta Regionalna baśń literacka Warmii i Mazur „Acta Universitatis Nicolae Copernici”, Filologia Polska LVII, z. 354, Toruń 2002, s. 149-178. (0,7 MB)
55. Wróblewska Violetta Studnie i zapadłe karczmy, czyli ludowa wizja podziemi [w:] Przestrzeń w kulturze współczesnej, t. 3, Podziemia. Literatura, red. B. Morzyńska-Wrzosek, D. Mazur, Bydgoszcz 2018, s. 226-241 (4,1 MB)
56. Wróblewska Violetta Uczony i demon, czyli postać czarownika w polskich bajkach ludowych „Literatura Ludowa” 2017, nr 4-5, s. 5-12. (0,2 MB)
57. Wróblewska Violetta Wątek Króla Leara w polskiej tradycji ludowej i literackiej [w:] Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze, red. Stankiewicz-Kopeć M., Zabawa K., Kraków 2018, s. 31-46. (1 MB)
58. Wróblewska Violetta Zatopione karczmy, zapadłe kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, Wrocław 2012, s. 495-511 (0,3 MB)
59. Zadurska (Wachcińska) Olga Samobójstwo w kulturze ludowej w świetle przekazów folklorystycznych i etnograficznych „Literatura Ludowa” 2013, nr 6, s. 3–13. (6 MB)