en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1

Wykaz skrótów

AT Aarne A., S. Thompson, The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, “Folklor Fellows Communications” nr 184, Helsinki 1964 oraz oznaczenie typu wątku według tej systematyki
ATU   Uther, H.-J., The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Part III. Appendices (FF Communications, 296), t. 1–3, Helsinki 2011
AUNC "Acta Universitatis Nicolai Copernici"
DW Kolberg O., Dzieła wszystkie, Wrocław 1961–
EP „Etnografia Polski”
KS Wójcicki K.W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, 1837; 1974 (1837); 1981 (1937)
KR Ciszewski S., Krakowiacy. Monografia etnograficzna, t. 1, Kraków 1894
LB Federowski M., Lud białoruski na Rusi litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej, t. 1, Kraków 1987; t. 2, Kraków 1902; t. 3, Kraków 1903
LL „Literatura Ludowa”
LN Świętek J., Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1983
Lud „Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego” (1895-)
Federowski M., Lud okolicy Żarek, Siewierza i Pilicy, jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, Warszawa 1888–1889
MAAE „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”
MPKJ „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”
PBL Krzyżanowski J., Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1-2, Wrocław 1962-1963
PL „Pamiętnik Literacki”
PiO Chełchowski S., Powieści i opowiadania ludowe z okolic Przasnysza, Warszawa 1889
PrzL „Przyjaciel Ludu”
PSzL „Polska Sztuka Ludowa”
SBL Sto baśni ludowych, oprac. Kapełuś H., Krzyżanowski J., Warszawa 1957
SSiSL Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 1996 i lata kolejne
ST Lorentz F., Slovinzische Texte, St. Petersburg 1905
T typ bajki w polskiej systematyce wątków; numer po T (np. T 311) wskazuje kolejność wątku w całym układzie, dalej następuje tytuł wątku (np. „Zakazany pokój“); zob. PBL
TP Lorentz F., Teksty pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie, z. 1–2, Kraków 1913–1914; Teksty pomorskie (kaszubskie), z. 3, Kraków 1924
Wisła „Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”
ZarŚl „Zaranie Śląskie”
ZWAK „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”