en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

Profesor w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się współczesną polszczyzną, tekstologią i genologią, etnolingwistyką i folklorystyką. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką książek Polski sennik ludowy, (1996), Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej (2008), Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych (2000), To jest moja druga ojczyzna. Polscy emigranci z Północnej Francji o sobie (1999), Tekstologia, współautor Jerzy Bartmiński, (2009) oraz Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, współaut. Jerzy Bartmiński, Olga Kielak (2015). Współredagowała książki: Waleria Prochownik, Rajski ogród. Wybór, opracowanie i wstęp, Jan Adamowski (1994), Zofia Roj-Mrozicka, Ziarnko gorczycy. Wybór, wstęp i opracowanie (1995), Wawrzyniec Hubka, Jedna jest Polska. Wybór, wstęp i opracowanie (1996), Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 4. Tekstologia, współred. Jerzy Bartmiński (2004), Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 5. Tekstologia współred. Jerzy Bartmiński (2004), Współczesna polszczyzna. Antologia opracowań, cz. 3. Akty i gatunki mowy, współred. Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura (2004), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, koncepcja całości i współred. Jerzy Bartmiński (1996), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 2. Ziemia, woda, podziemie. Koncepcja całości i współred. Jerzy Bartmiński (1996), W zwierciadle języka i kultury,współred. Jan Adamowski (1999), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, współred. Jerzy Bartmiński, Ryszard Nycz (2004), Punkt widzenia w języku i w kulturze współred. Jerzy Bartmiński, Ryszard Nycz (2004), Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2008), współred. Beata Maksymiuk-Pacek (2008), Historia mówiona w świetle etnolingwistyki,współred. Sebastian Wasiuta (2008), Stereotypy w języku i w kulturze, współred. Sebastian Wasiuta (2009), Wieczór Trzech Króli,współred. Sebastian Wasiuta (2009), Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009), współred. Beata Maksymiuk-Pacek (2009), Plotka i kłamstwo w języku i kulturze, współred. Monika Baran-Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta (2010), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 3. Meteorologia. Koncepcja całości i wspóred. Jerzy Bartmiński (2012), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 4. Świat, światło, metale. Koncepcja całości i wspóred. Jerzy Bartmiński (2012), Ciało i duch w języku i w kulturze, współred. Monika Baran-Łaszkiewicz, Sebastian Wasiuta (2012), Wartości Słowian i ich sąsiadów – 2. Wokół europejskiej aksjosfery, współred. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel (2014), Wartości Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, współred. Iwona Bielińska-Gardziel, Joanna Szadura (2014), Historia mówiona w kontekście nauk humanistycznych i społecznych, współred. Joanna Szadura, Mirosław Szumiło, przy udziale Janusza Kłapcia (2014), Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, współred. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta (2014), Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (do roku 2013), współred. Beata Maksymiuk-Pacek (2014), Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, współred. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot (2015), Działania na tekście: przekład – redagowanie – ilustrowanie, współred. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot (2015). Wspóredaktorka czasopisma „Etnolingwistyka” t. 27, współred. Adam Głaz (2015).


Kontakt: stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl

Opracowane hasła: