en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Katarzyna Smyk Katarzyna Smyk

Katarzyna Smyk

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się zjawiskami kultury tradycyjnej i współczesnej w ujęciu antropologicznym i w perspektywie aksjologicznej. Korzystając z metodologii etnolingwistycznej i semantyki aksjologicznej, bada językowo-kulturowy obraz świata, zjawiska myślenia potocznego i polski system wartości. Najchętniej pracuje nad materiałem folkloru słownego, poezji chłopskiej, wywiadów terenowych, danych z Internetu. Ostatnio interpretuje m.in. motyw drogi w kulturze, rekonstruuje polskie wyobrażenie świętości i przybliża pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku. Publikowała swe artykuły w licznych czasopismach i pracach zbiorowych. Jest autorką monografii Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób (2009) oraz współredaktorką książek: Irena Miśkiewicz, Ja wolę tęsknotę, wybór [wierszy] i opracowanie... (2009). Droga w języku i kulturze. Analizy antropologiczne, współred. Jan Adamowski (2011), Obrazy drogi w literaturze i sztuce, współred. Jan Adamowski (2012), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 1, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona, współred. Jan Adamowski (2013), Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona, t. 2, Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy – identyfikacja – zagrożenia, współred. Jan Adamowski (2015) oraz Opozycja jako kategoria kulturowa, współred. Marzena Badach (2016). Współredaktorka czasopisma "Literatura Ludowa".


Kontakt: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl

Opracowane hasła: