en

Słownik
polskiej bajki ludowejred. Violetta Wróblewska

ISBN 978-83-231-4473-1
Marta Wójcicka Marta Wójcicka

Marta Wójcicka

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Polskiej w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Jej zainteresowania badawcze związane są z teorią komunikacji oraz z tekstologią i genologią, głównie folklorystyczną. Tematy ostatniej monografii i licznych artykułów dotyczą problemów pamięci zbiorowej oraz jej relacji z tekstem, głównie tekstem ustnym. Jest autorką monografii Dawno to temu, już bardzo dawno... Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej (2010) oraz Pamięć zbiorowa a tekst ustny (2014). Współredagowała prace: Humanista wobec tradycji i współczesności. Prace z logopedii i etnolingwistyki, współred. Sebastian Wasiuta (2005), Odejdę a po mnie pieśń zostanie. Wydawnictwo pokonkursowe XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, współred. Donat Niewiadomski (2006), Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, współred. Mirosław Haponiuk, Barbara Wybacz (2008), Tam na Podlasiu, II, Tradycje podlaskiej obrzędowości, współred. Jan Adamowski (2009), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 4: Tradycja w kontekstach kulturowych, współred. Jan Adamowski (2011), Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność, współred. Jan Adamowski (2011), Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, współred. Jan Adamowski (2011), Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, t. 2, Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze, współred. Barbara Hołub, Bartosz Kołtonowski, Monika Wołos (2012), Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, współred. Jan Adamowski (2012), Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie - czyli coś dla ciała i coś dla ducha, współred. Jan Adamowski (2014), Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia, współred. Jan Adamowski (2014), Szept ludu, co ukochał ziemię. Antologia współczesnej poezji ludowej z gminy Kąkolewnica (2014), Tradycja dla współczesności, t. 8: Wartości w języku i kulturze, współred. Jan Adamowski (2015). Redaktor naczelna czasopisma „Artes Humanae”.


Kontakt: marta.wojcicka@poczta.umcs.lublin.pl

Opracowane hasła: